Brak opłat wstępnych

Udzielamy darmowej porady prawnej w zakresie odszkodowań oraz pozwów NSFI.

Troska o klienta

Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu klienta.

Korzystne warunki współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i satysfakcjonujące warunki współpracy dla klienta.

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę jest zasadniczym świadczeniem związanym z realizacją obowiązków odszkodowawczych tytułem szkody na osobie płynących z odpowiedzialności deliktowej m.in. w następstwie wypadków drogowych. Przy tragicznych w skutkach wypadkach, patrząc na jego wymiar ekonomiczny, należy je kwalifikować jako podstawowe świadczenie kompensujące powstałą szkodę nazywaną tutaj krzywdą tzn. szkodę osobową o charakterze niemajątkowym. Omawiane świadczenie precyzuje art. 445 § 1 k.c. odwołujący się do treści art. 444 § 1 k.c. stanowiąc, iż osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jak ustalić wysokość zadośćuczynienia?

Miarkowanie wartości zadośćuczynienia jest bardzo trudnym procesem z uwagi na to, że ww. przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów jakimi należy kierować się przy jego wyliczaniu. Z tych też względów, czynników mających zasadniczy wpływ na wysokość zadośćuczynienia należy poszukiwać w judykaturze – orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Do czynników współkształtujących wysokość zadośćuczynienia należy zaliczyć:
– stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego; – długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji, bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne, okres dochodzenia do względnej sprawności, przywrócenie prawidłowych funkcji organizmu;
– wiek poszkodowanego;
– poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłość;
– inne różnorodne czynniki jednocześnie mające u danego poszkodowanego wpływ na poczucie krzywdy.

Kancelaria Twoje Prawa posiada doświadczenie w zakresie uzyskiwania zadośćuczynienia na etapie postępowania likwidacyjnego przed Zakładami Ubezpieczeń, jak również na drodze postępowania sądowego.