Brak opłat wstępnych

Udzielamy darmowej porady prawnej w zakresie odszkodowań oraz pozwów NSFI.

Troska o klienta

Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu klienta.

Korzystne warunki współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i satysfakcjonujące warunki współpracy dla klienta.

Nieprawidłowe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. (o.w.u.)

Nieprawidłowe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. (o.w.u.)

Ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) stanowią tzw. wzorzec umowny, który jest tworzony na potrzeby funkcjonowania danego rodzaju ubezpieczenia. Stanowią one integralną część umowy ubezpieczenia, kształtując jej treść. Ogólne warunki ubezpieczenia jako wzorce umowne podlegają podobnie jak inne wzorce umów kodeksowej regulacji wzorców umownych oraz dodatkowo regulacjom kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

W obrocie ubezpieczeniowym wzorce umowne muszą być tworzone w sposób jasny i zrozumiały. Postanowienia sformułowane niejednoznacznie należy interpretować na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Często ogólne warunki ubezpieczenia zawierają postanowienia, które mogą być uznane za niezgodne z przepisami obowiązującego prawa. Do charakterystycznych kwestii budzących wątpliwości zaliczyć należy:

– sprzeczność postanowień wzorca z przepisami kodeksu cywilnego i innych ustaw,

– występowanie niedozwolonych postanowień umownych, czyli postanowień naruszających prawa i interesy konsumentów usług ubezpieczeniowych,

– nieprecyzyjność postanowień wzorców, brak przejrzystości tekstu oraz wadliwość konstrukcji o.w.u. od strony formalnej.

W przypadku umów ubezpieczenia na życie, chociażby ze względu na fakt, iż dotyczą one życia ludzkiego, jak równie ze względu na ich złożoność, konstrukcja o.w.u. powinna być szczególnie przejrzysta i jasna. W o.w.u. życiowych wskazane jest także posługiwanie się językiem pozbawionym skomplikowanego słownictwa, niebudzącym wątpliwości interpretacyjnych, ewentualnie wyjaśnianie trudnych pojęć.

Jednakże klient nie ma wpływu na ustalanie warunków. Tak więc bardzo istotnym jest czy ich treść, forma (czytelność i układ tekstu, precyzja sformułowań) spełniają kryteria zgodności z aktami wyższego rzędu (k.c. i inne ustawy) oraz czy nie są sprzeczne – w sytuacjach nieunormowanych prawem – z zasadami współżycia społecznego

Istotnym zagadnieniem jest przystępność języka o.w.u. Nie ulega kwestii, iż wskazane jest zachowanie poprawności języka prawniczego, jednakże biorąc pod uwagę brak przygotowania konsumenta do analizy takich tekstów, należy dążyć do maksymalnego ich uproszczenia i czytelności.

Kolejną kwestią budzącą wiele wątpliwości są szeroko stosowane przez ubezpieczycieli ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej. Oferowane przez ubezpieczycieli produkty zawierają często zbyt dużą ilość wyłączeń, co czyni zawierane ubezpieczenie niepełnym i nie satysfakcjonuje klienta oczekującego większego zakresu ochrony.

Innym zagadnieniem wymagającym omówienia jest obowiązek doręczania tekstu o.w.u. klientowi. Obowiązek ten niestety nie zawsze jest spełniany. Na ogół nie zapoznaje się z o.w.u. potencjalnych klientów.

Do typowych naruszeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeniach, na które powołuję się Zakład Ubezpieczeń, wydając decyzje odmowną należą m.in. wyłączenie odpowiedzialności w okresie karencji, przy jednoczesnym pobieraniu całości składki za ten okres oraz wyłączenie odpowiedzialności z powoływaniem się na zawartą w o.w.u. definicję nieszczęśliwego wypadku.

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń odmówił Ci wypłaty świadczenia powołując się na postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zgłoś się do Kancelarii Twoje Prawa. Złożymy odwołanie w celu wypłaty należnych Ci świadczeń.